středa 8. února 2017

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (211-215)

211.     Jak geograficky interpretovat vložená data?

Jak již bylo napsáno, jednou z novinek v Excelu 2016 je i funkce pro geografické zobrazení výsledků.
Představte si, že máte sešit s obyčejnou tabulkou např. ve tvaru:
Město
Počet
Praha
150
Brno
87
Ostrava
56
Plzeň
68
Pardubice
75

V dřívějších verzích Excelu by bylo možné z takové tabulky vytvořit maximálně graf. Nově je za pomocí funkce 3D mapy toho udělat mnohem více a to tímto způsobem:
1.       Klepněte do tabulky s daty
2.       Na kartě Vložení klepněte na položku 3D Map – Otevřít 3D Maps
3.       Excel vám automaticky na základě vložených názvů měst zobrazí mapu ze zvýrazněnými zadanými lokacemi. Již toto je pro někoho velice zajímavá novinka. Jak již ale tušíte, Excel umí do mapy vykreslit i zadaní hodnoty.
4.       V pravé části v otevřeném podokně vrstvy v položce Výška vyberte, jaký sloupec bude představovat hodnoty, pro výšku sloupců – v tomto případě to bude sloupec Počet.
5.       Města i dané hodnoty jsou geograficky vykresleny tak, jak můžete vidět na následujícím obrázku.

Jak je vidět z horní nabídky tohoto modulu 3D Map, možnosti geografické interpretace jsou velice rozsáhlé – od tvorby různých vrstev, vytvoření video prohlídek přes možnosti změny motivů map až po úpravy typů grafů apod.

212.     Jaké jsou nejčastější klávesové zkratky v Excelu?

V následujících tabulkách je zobrazen seznam některých základních klávesových zkratek a funkčních kláves tak, jak je uveden i v nápovědě pro aplikaci Excel 2016.
Funkční klávesy
Klávesa
Popis
F1
Slouží k zobrazení podokna úloh Nápověda k aplikaci Excel.
Kombinace kláves Ctrl+F1 slouží k zobrazení nebo skrytí pásu karet.
Kombinace kláves Alt+F1 slouží k vytvoření vloženého grafu na základě dat v aktuální oblasti.
Kombinace kláves Alt+Shift+F1 slouží k vložení nového listu.
F2
Slouží k úpravě aktivní buňky a umístění kurzoru na konec obsahu buňky. Slouží také k přesunutí kurzoru do řádku vzorců, pokud jsou vypnuty úpravy v buňce.
Kombinace kláves Shift+F2 slouží k přidání nebo úpravě komentáře buňky.
Kombinace kláves Ctrl+F2 slouží k zobrazení oblasti náhledu tisku na kartě Tisk v zobrazení zobrazení Backstage.
F3
Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit název. Tato možnost je dostupná, pouze pokud byly v sešitu definovány názvy (karta Vzorce, skupina Definované názvy, Definovat název).
Kombinace kláves Shift+F3 slouží k zobrazení dialogového okna Vložit funkci.
F4
Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).
Když je ve vzorci vybrán odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních odkazů procházet pomocí klávesy F4.
Kombinace kláves Ctrl+F4 slouží k zavření okna vybraného sešitu.
Kombinace kláves Alt+F4 slouží k ukončení aplikace Excel.
F5
Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.
Kombinace kláves Ctrl+F5 slouží k obnovení velikosti okna vybraného sešitu.
F6
Slouží k přepínání mezi listem, pásem karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V rozděleném listu (okno lze rozdělit pomocí příkazu Rozdělit okno, ke kterému získáte přístup tak, že kliknete na nabídku Zobrazit, přejdete na příkaz Spravovat toto okno a potom na příkaz Ukotvit příčky) slouží klávesa F6 k přepínání mezi podoknem úloh, oblastí pásu karet a podokny rozděleného listu.
Kombinace kláves Shift+F6 slouží k přepínání mezi listem, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásem karet.
Kombinace kláves Ctrl+F6 slouží přepnutí do dalšího okna sešitu v případě, že je otevřeno více oken sešitu.
F7
Slouží k zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti.
Kombinace kláves Ctrl+F7 slouží k provedení příkazu Přesunout u okna sešitu v případě, že není okno maximalizováno. K přesunutí okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu Enter. Klávesou Esc akci zrušíte.
F8
Slouží k zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířený výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.
Kombinace kláves Shift+F8 umožňuje přidat pomocí kláves se šipkami nesousedící buňku nebo oblast k výběru buněk.
Kombinace kláves Ctrl+F8 slouží k provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna sešitu), pokud není okno sešitu maximalizováno.
Kombinace kláves Alt+F8 slouží k zobrazení dialogového okna Makro pro vytvoření, spuštění, úpravu nebo odstranění makra.
F9
Slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech.
Kombinace kláves Shift+F9 slouží k přepočtu aktivního listu.
Kombinace kláves Ctrl+Alt+F9 slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, zda v nich byly od posledního přepočtu provedeny změny.
Kombinace kláves Ctrl+Alt+Shift+F9 slouží k opakované kontrole závislých vzorců a následnému přepočtu všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).
Kombinace kláves Ctrl+F9 slouží k minimalizaci okna sešitu na ikonu.
F10
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazování tipů ke klávesovým zkratkám. (Stejného účinku dosáhnete stisknutím klávesy Alt.)
Kombinace kláves Shift+F10 slouží k zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.
Kombinace kláves Alt+Shift+F10 slouží k zobrazení nabídky nebo zprávy pro tlačítko Kontrola chyb.
Kombinace kláves Ctrl+F10 slouží k maximalizaci nebo obnovení vybraného okna sešitu.
F11
Slouží k vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti na samostatném listu s grafem.
Kombinace kláves Shift+F11 slouží k vložení nového listu.
Kombinace kláves Alt+F11 slouží k otevření editoru jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, ve kterém lze vytvořit makro pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications).
F12
Slouží k zobrazení dialogového okna Uložit jako.
Další užitečné klávesové zkratky
Klávesa
Popis
Alt
Slouží k zobrazení popisů kláves (nových klávesových zkratek) na pásu karet.
Například
Alt, O, RS přepne list do zobrazení Rozložení stránky.
Alt, O, L přepne list do zobrazení Normálně.
Alt, O, I přepne list do zobrazení Zobrazit konce stránek.
Klávesy se šipkami
Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
Kombinace kláves Shift+Šipka slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.
Kombinace kláves Ctrl+Shift+Šipka slouží k rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci či řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.
Klávesy Šipka vlevo nebo Šipka vpravo slouží k výběru karty vlevo nebo vpravo (pokud je vybrán pás karet). Je-li otevřena nebo vybrána podnabídka, slouží tyto klávesy se šipkami k přechodu mezi hlavní nabídkou a podnabídkou. Jestliže je vybrána karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci mezi tlačítky karty.
Klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru slouží k výběru dalšího nebo předchozího příkazu (pokud je otevřena nabídka nebo podnabídka). Jestliže je vybrána karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci ve skupině karty směrem nahoru nebo dolů.
V dialogovém okně slouží klávesy se šipkami k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.
Klávesa Šipka dolů nebo kombinace kláves Alt+Šipka nahoru slouží k otevření vybraného rozevíracího seznamu.
Backspace
Slouží k odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců.
Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.
V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.
Delete
Slouží k vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk či komentářů.
V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.
End
Klávesou End se zapíná nebo vypíná režim konce. V tomto režimu se můžete stisknutím klávesy se šipkou přesunout na další neprázdnou buňku ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Po stisknutí klávesy se šipkou se automaticky vypne. Před stisknutím další klávesy se šipkou nezapomeňte klávesu End znovu stisknout. Když je režim konce zapnutý, je označený na stavovém řádku.
Pokud jsou buňky prázdné, přesunete se stisknutím klávesy End a po ní klávesy se šipkou na poslední buňku na řádku nebo ve sloupci.
Klávesa End slouží také k výběru posledního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.
Kombinace kláves Ctrl+End slouží k přesunutí na poslední buňku na listu (buňka v nejspodnějším používaném řádku a zcela pravém používaném sloupci). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+End k přesunutí kurzoru na konec textu.
Kombinace kláves Ctrl+Shift+End slouží k rozšíření výběru buněk k poslední buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+Shift+End k výběru celého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce řádku. Na výšku řádku vzorců nemá tato akce vliv.
Enter
Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).
V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.
Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.
V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).
Kombinace kláves Alt+Enter slouží k zahájení nového řádku ve stejné buňce.
Kombinace kláves Ctrl+Enter slouží k vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.
Kombinace kláves Shift+Enter slouží k dokončení zadání údajů do buňky a k výběru buňky nad ní.
Esc
Slouží ke zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců.
Slouží k zavření otevřené nabídky či podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou.
Slouží k zavření režimu celé obrazovky, je-li tento režim použit, a obnoví normální režim obrazovky, ve kterém je zobrazen pás karet a stavový řádek.
Home
Slouží k přesunutí na začátek řádku na listu.
Slouží k přesunutí do buňky v levém horním rohu okna v případě, že je stisknuta klávesa Scroll Lock.
Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.
Kombinace kláves Ctrl+Home slouží k přesunutí na začátek listu.
Kombinace kláves Ctrl+Shift+Home slouží k rozšíření výběru buněk na začátek listu.
Page Down
Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.
Kombinace kláves Alt+Page Down slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vpravo.
Kombinace kláves Ctrl+Page Down slouží k přesunutí na další list v sešitu.
Kombinace kláves Ctrl+Shift+Page Down slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.
Page Up
Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.
Kombinace kláves Alt+Page Up slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo.
Kombinace kláves Ctrl+Page Up slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.
Kombinace kláves Ctrl+Shift+Page Up slouží k výběru aktuálního a předchozího listu v sešitu.
Mezerník
V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka.
Kombinace kláves Ctrl+Mezerník slouží k výběru celého sloupce na listu.
Kombinace kláves Shift+Mezerník slouží k výběru celého řádku na listu.
Kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník slouží k výběru celého listu.
·         Pokud list obsahuje data, bude po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník vybrána aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník bude vybrána aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník bude vybrán celý list.
·         Pokud je vybrán objekt, budou po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník vybrány všechny objekty na listu.
Kombinace kláves Alt+Mezerník slouží k zobrazení systémové nabídky okna aplikace Excel.
Tab
Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.
U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.
V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.
Kombinace kláves Shift+Tab slouží k přesunutí k předchozí buňce listu nebo předchozí možnosti dialogového okna.
Kombinace kláves Ctrl+Tab slouží k přesunutí na další kartu dialogového okna.
Kombinace kláves Ctrl+Shift+Tab slouží k přesunutí na předchozí kartu dialogového okna.


PowerPoint

213.     Jaké jsou novinky v aplikaci PowerPoint 2016?

I v aplikaci PowerPoint 2016 na vás čeká poměrně velké množství zajímavých novinek. Jaké to tedy jsou?
·         Funkce Řekněte mi
·         Snadnější sdílení prezentací
·         Snadnější spolupráce na tvorbě prezentace

214.     Jak můžu spustit PowerPoint?

Po instalaci balíku Microsoft Office 2016 se zástupci všech nainstalovaných programů umístí do nabídky Start, kde je můžete kliknutím na příslušnou ikonu spustit.
Druhou možností je v nabídce Start zadat příkaz powerpoint a potvrdit jej stiskem klávesy Enter. Tento postup je také vhodný v případě, že nemůžete ani na pracovní ploše počítače, ani v nabídce Start zástupce pro spuštění této aplikace najít.

215.     Jaký je obecný postup pro tvorbu prezentace?

Obecně lze postup při vytváření prezentace shrnout do několika základních bodů:
1. Promyslet si téma prezentace, zajistit si zdrojové texty, obrázky.
2. Vložit do prezentace snímky a do snímků vložit text a jiné objekty (grafy, obrázky, obrazce, WordArt, SmartArt).
3. Nastavit grafické pozadí snímků, popř. využít šablon či motivů.
4. Na jednotlivé snímky aplikovat přechody.
5. Na jednotlivé objekty na snímku aplikovat animace.
6. Upravit časování animací a přechodů tak, aby odpovídaly co nejlépe vašim potřebám.

Budete-li ovšem pracovat s PowerPointem častěji, naučíte se jednotlivé kroky uvedeného postupu spojovat, tj. při vytváření textu mu budete rovnou přiřazovat efekt, snímek po dopsání textu obohatíte obrázkem apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat